Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl tvarkydami asmens duomenis laikomės ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų. Įgyvendindami taikomus reikalavimus šioje Privatumo politikoje Jums pateikiame informaciją apie AB „Kauno grūdai“ ir jos dukterinių bendrovių atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Žemiau pateikiama informacija apima asmens duomenų tvarkymą įvardintais tikslais bei situacijose: (i) kandidatų į darbo vietas atranka; (ii) lojalumo programos ir tiesioginės rinkodaros vykdymas; (iii) vaizdo stebėjimas; (iv) kokybės linijos administravimas įrašant telefonu pateiktus pranešimus; (v) sankcijas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas; (vi) skundų, paklausimų ir atsiliepimų administravimas; (vii) komunikacija elektroniniu paštu; (viii) socialinių tinklų naudojimas; (ix) sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas; (x) sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas; (x) Bendrovės reputacijos ir veiklos žinomumo didinimas.

Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų saugojimo terminai, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus taikomos aukščiau išvardintais tikslais vykdomam asmens duomenų tvarkymui.

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, gali būti AB „Kauno grūdai“ (juridinio asmens kodas 133818917, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva, info@kaunogrudai.lt), UAB „KG mažmena“ (juridinio asmens kodas 302602745, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva, info@kaunogrudai.lt), UAB „Šlaituva“ (juridinio asmens kodas 134019827, adresas Linksmakalnio k. Sodų g. 7, Kauno r. sav., slaituva@gmail.com), UAB „Baltic fumigation service“ (juridinio asmens kodas 300094020, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva, info@fumigation.lt), KB „Grybai LT“ (juridinio asmens kodas 302765404, adresas Zibalų g. 37, LT – 19124, Širvintos, Lietuva, infogrybai@kaunogrudai.lt) ir susijusi įmonė UAB „Agro logistic service“ (juridinio asmens kodas 303014392, adresas H. ir O. Minkovskių g. 120, Kaunas, Lietuva, info@agrols.eu) (toliau kartu – Bendrovės, o kiekviena atskirai – Bendrovė). Apie tai, kuri Bendrovė kokio asmens duomenų tvarkymo tikslo atžvilgiu yra duomenų valdytojas, informuosime žemiau arba kitokiu Jums patogiu būdu.

Kandidatų į darbuotojus atranka

Jeigu atsiuntėte savo CV, motyvacinį laišką ar kitus dokumentus ar duomenis tam, kad dalyvautumėte atrankoje į darbuotojus, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos vykdymo tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo duomenų gavimo.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu prašomų duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Be to, galime patikrinti kandidato paskyra profesiniame socialinės žiniasklaidos tinkle. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų sutikimo.

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir sudarytas sutartis.

Duomenų valdytojo statusą turi Bendrovė, kuri yra nurodyta skelbime, arba kuriai pateikėte savo CV bei kitus duomenis.

Lojalumo programos ir tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate Bendrovės arba Bendrovių klientas, dalyvaujate lojalumo programoje ar išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Tiesioginė rinkodarą be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate Bendrovės arba Bendrovių klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba bendrovės santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę Bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Duomenų valdytojas, atsakingas už lojalumo programos vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis yra UAB „KG mažmena“. Duomenų valdytojas, atsakingas už tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis yra Bendrovė, kurios klientas esate arba kuriai davėte sutikimą vykdyti tiesioginę rinkodarą bei kuri Jums siunčia tiesioginės rinkodaros pranešimus

Vaizdo stebėjimas

Duomenų valdytojas AB „Kauno grūdai“ vykdo vaizdo stebėjimą turto ir asmenų saugumo užtikrinimo tikslu (taikoma visoms naudojamoms vaizdo kameroms) bei maisto gamybos proceso kontrolės ir kokybės užtikrinimo tikslu (taikoma toms vaizdo kameroms, kuriomis stebimas maisto gamybos procesas Bendrovės patalpų viduje).

Vaizdo įrašai Bendrovėje saugomi 30 dienų, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai. Tokiu atveju aktualios vaizdo įrašų dalys saugomos iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos. Maisto gamybos proceso vaizdo įrašai saugomas 3 mėnesius.

Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso pagrindu. Apie vietas, kuriose yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų subjektai informuojami įspėjamaisiais ženklais.

Vaizdo duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Prieigą prie vaizdo įrašų taip pat gali turėti apsaugos paslaugas teikiančios bendrovės.

Kokybės linijos administravimas (telefonu pateiktų pranešimų įrašymas)

Tam, kad vartotojai ir klientai galėtų pranešti apie AB „Kauno grūdai“ gaminamos produkcijos ar paslaugų kokybės trūkumus bei atsiliepimus, Bendrovė sukūrė kokybės liniją ir tokios informacijos pranešimui paskyrė specialų telefono numerį – +37063680888. Šis telefono numeris yra skelbiamas Bendrovės interneto svetainėse, be to, yra nurodomas ant produkcijos pakuočių. Šiuo telefono numeriu pateikti pranešimai yra įrašomi kokybės linijos administravimo tikslu.

Aprašytas asmens duomenų tvarkymas vykdomas remiantis duomenų subjektų sutikimu. Skambinantys asmenys prieš pradedant atlikti įrašymą yra informuojami apie įrašymą bei yra paprašomi tęsti pokalbį tuo atveju, jeigu sutinka su įrašymu. Jeigu nesutiktų su įrašymu ir pokalbio telefonu netęstų, duomenų subjektai turi galimybę į Bendrovę kreiptis elektroniniu paštu, paštu ar kitokiu jiems patogiu būdu.

Pranešimų telefonu įrašai saugomi 1 mėnesio laikotarpį nuo pokalbio dienos, o vėliau yra automatiškai ištrinami.

Duomenų valdytojas, atsakingas už aprašytą asmens duomenų tvarkymą, yra AB „Kauno grūdai“.

Sankcijas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas

Laikydamiesi sankcijas numatančių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų, tikriname, ar galime su fiziniais ir juridiniais asmenimis bendradarbiauti ir turėti verslo santykių. Šiuo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis kaip kontrahentų ar jų vadovų, akcininkų ar naudos gavėjų vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, informacija apie sankcijų taikymą. Šiuos duomenis gauname iš potencialių kontrahentų, taip pat tikriname nacionalinėse ir tarptautinėse duomenų bazėse, kituose viešai prieinamuose šaltiniuose. Esame pasitelkę paslaugų teikėją, atliekantį duomenų patikrą. Duomenų valdytojas yra Bendrovė, su kuria potencialus kontrahentas gali turėti verslo santykių.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas

Jeigu į bendrovės elektroninį paštą ar kitokiu būdu mūsų bendrovei pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, paklausimo ar atsiliepimo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį,

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, kuriai pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą.

Komunikacija elektroniniu paštu

Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Jeigu komunikaciją su Bendrovėmis vykdote kaip įmonių, su kuriomis turime arba galime turėti sutartinius santykius, darbuotojai, Jūsų duomenų elektroninės komunikacijos metu pateiktų duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas. Be to, pavienėse situacijose duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų elektroninės komunikacijos metu pateikiami duomenys taip pat tvarkomi vidaus administravimo tikslu.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir tvarkyti kiti darbuotojai galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, vidaus taisyklių įgyvendinimo, konfidencialios informacijos apsaugos, Bendrovės informacinių sistemų apsaugos nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų ir kenkėjiškų programų, Bendrovės turtinių ir neturtinių (dalykinės reputacijos, įvaizdžio ir pan.) interesų apsaugos, darbuotojo pavadavimo, Bendrovės veiklos tęstinumo užtikrinimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu yra Bendrovė, su kurios darbuotoju arba kitokiu atstovu komunikuojate.

Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu AB „Kauno grūdai“ turi šias paskyras:

 • tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.

Jums išreiškus pageidavimą iš mūsų Bendrovės pirkti prekes su atidėtu atsiskaitymo terminu (mokėjimu), Jūsų asmens duomenis tvarkysime tam, kad įvertintumėte Jūsų kreditingumą ir ar galime Jums suteikti prekinį kreditą. Be Jūsų tiesiogiai mums pateiktų duomenų, Jūsų asmens duomenis taip pat gausime iš UAB „Creditinfo Lietuva“. Creditinfo ataskaitoje nurodomas asmens reitingas, vėlavimo atsiskaityti tikimybė, rizikos klasė, informacija apie nepadengtas skolas, skolų mokėjimo istorija, kreditoriai. UAB „Creditinfo Lietuva“ šią informacija surenka iš skolų išieškojimo bendrovių ir Jūsų kreditorių, pavyzdžiui, lizingo ir draudimo bendrovių, elektros ir kitokių komunalinių paslaugų tiekėjų, prekių ir paslaugų pardavėjų. Informaciją apie Jūsų turimą turtą ir įsipareigojimus taip pat galime gauti iš VĮ Registrų centras. Duomenys apie mokumą taip pat galime vertinti jau sudarius sutartį su atidėtu atsiskaitymo terminu, jeigu paprašytumėte padidinti kredito limitą arba vėluotumėte vykdyti savo įsipareigojimus.

Paminėtus asmens duomenis, reikalingus kreditingumui įvertinti, tvarkome Reglamento 6 straipsnio 1 dalies (b) punkto pagrindu, t. y. siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš sudarant sutartį. Netvarkydami Jūsų duomenų negalėtume įvertinti kreditingumo ir priimti sprendimo dėl galimybės sudaryti sutartį su atidėtu atsiskaitymo terminu (mokėjimu).

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, su kuria yra sudaroma sutartis.

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu kitos šalies darbuotojų ir atstovų asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Netvarkydami šalies atstovų asmens duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties su jų atstovaujamu juridiniu asmeniu.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, su kuria yra sudaroma sutartis.

Bendrovės reputacijos ir veiklos žinomumo didinimas (nuotraukų darymas renginių metu)

Bendrovės organizuojamų renginių metu fotografas gali daryti nuotraukas ir video įrašus. Jūsų dalyvavimas darant nuotraukas ir video įrašus Bendrovės renginio metu reiškia Jūsų sutikimą tokių nuotraukų ir video įrašų darymui bei jų skelbimui socialinių tinklų Facebook, Instagram ir LinkedIn paskyrose, be to, jų padarymui prieinamomis Bendrovės viduje. Šio asmens duomenų tvarkymo tikslas – Bendrovės reputacijos ir žinomumo didinimas bei renginio viešinimas. Nuotraukų ir įrašų skelbimo socialiniuose tinkluose terminas – 5 metai.

Jeigu nepageidaujate būti fotografuojamas ar filmuojamas Bendrovės organizuojamo renginio metu, aiškiai išreikškite fotografui šį nenorą būti fotografuojamu ar filmuojamu. Apie nesutikimą būti fotografuojamu ir filmuojamu taip pat galite informuoti AB „Kauno grūdai“ duomenų apsaugos pareigūną, į renginį Jus pakvietusį Bendrovės darbuotoją arba Bendrovės elektroninio pašto adresu.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, organizuojanti renginį ir į jį kviečianti.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos bei kitokių paslaugų teikėjams ir subrangovams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms bei skolų pirkėjams ir perėmėjams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms bei kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Bendrovės priklauso AB Akola group (ankstesnis pavadinimas – AB „Linas Agro Group“) įmonių grupei, todėl Jūsų duomenis vidaus administravimo tikslu teisėto intereso pagrindu galime perduoti Akola group įmonių grupės viduje. Įmonių grupės struktūra ir jos pasikeitimai pateikiami: https://www.akolagroup.lt.

Asmens duomenų apsaugos principai, kurių laikomės tvarkydami asmens duomenis

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti mūsų turimų duomenų netikslumus;
 • teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais;
 • teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas arba duomenys nebūtų tvarkomi;
 • teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums davus sutikimą arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kaip tai numato Reglamento 21 straipsnis, ypač tuo atveju, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu tokį sutikimą esate davę;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius).

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis:  duomenu.apsauga@kggroup.eu arba pateikti/atsiųsti Bendrovės, į kurią norite kreiptis, adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.

Informaciją apie AB Akola group įmonių grupės atliekamą asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia. Šioje politikoje paminėtais atvejais AB „Kauno grūdai“ yra bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytomis kitomis grupės bendrovėmis.

Galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo interneto svetainėje www.kaunogrudai.lt. Privatumo politikos pabaigoje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją.

 

Atnaujinimo data: 2024 m. sausio mėn. 26 d.