Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie AB „Kauno grūdai“ ir jos dukterinių bendrovių atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; (ii) lojalumo programą ir tiesioginę rinkodarą; (iii) vaizdo stebėjimą; (iiv) sankcijas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; (v) skundų, paklausimų ir atsiliepimų administravimą; (vi) komunikaciją elektroniniu paštu; (vii) slapukų naudojimą; (viii) socialinių tinklų naudojimą; (ix) sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Duomenų valdytojai, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, gali būti AB „Kauno grūdai“ (juridinio asmens kodas 133818917, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva), UAB „KG mažmena“ (juridinio asmens kodas 302602745, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva), UAB „Šlaituva“ (juridinio asmens kodas 134019827, adresas Linksmakalnio k. Sodų g. 7, Kauno r. sav.), UAB „Baltic fumigation service“ (juridinio asmens kodas 300094020, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva) (toliau kartu – Bendrovės, o kiekviena atskirai – Bendrovė). Šios Bendrovės vienų asmens duomenų tvarkymo tikslų atžvilgiu gali būti bendri duomenų valdytojai, kitų – atskiri. Apie tai, kuri Bendrovė kokio asmens duomenų tvarkymo tikslo atžvilgiu yra duomenų valdytojas, informuosime žemiau arba kitokiu Jums patogiu būdu.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas ir kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje, ar kitur patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenis bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol pasibaigs atranka, t.y. bus nuspręsta į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba bus nuspręsta užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis neturėtų viršyti 4 mėnesių. Po atrankos pabaigos Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus tam, kad atsiradus darbo vietai galėtume Jums pateikti pasiūlymą, nebent išreikšite nesutikimą arba paprieštarausite tokiam tolesniam duomenų saugojimui. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume ir po atrankos pabaigos, informuokite apie tai elektroniniame laiške, informavimo apie asmens duomenų tvarkymą formoje arba kitokiu Jums patogiu būdu.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, taip pat teisėto intereso ir teisės aktuose suteiktų teisių ar numatytų prievolių vykdymo pagrindu.

Jeigu savanoriškai pateiksite savo asmens duomenis mums tam, kad juos galėtume saugoti kandidatų duomenų bazėje ir esant poreikiui su Jumis susisiektume, Bendrovės, veikdamos kaip bendri duomenų valdytojai, Jūsų asmens duomenis saugos 3 metus.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Bendrovė, kuri turės duomenų valdytojo statusą šiuo tikslu tvarkomų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, bus nurodyta skelbime dėl atrankos arba kitokiu būdu. Duomenų valdytojas gali būti ir konkreti Bendrovė, ir visos Bendrovės, veikdamos kaip bendri duomenų valdytojai.

Lojalumo programos ir tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate Bendrovės arba Bendrovių klientas, dalyvaujate lojalumo programoje ar išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Tiesioginė rinkodarą be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate Bendrovės arba Bendrovių klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba bendrovės santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų valdytojas, atsakingas už lojalumo programos vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis yra UAB „KG mažmena“. Duomenų valdytojas, atsakingas už tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis yra Bendrovė, kurios klientas esate arba kuriai davėte sutikimą vykdyti tiesioginę rinkodarą.

Vaizdo stebėjimas

Duomenų valdytojas AB „Kauno grūdai“ vykdo vaizdo stebėjimą turto ir asmenų saugumo užtikrinimo tikslu (taikoma visoms naudojamoms vaizdo kameroms) bei maisto gamybos proceso kontrolės ir kokybės užtikrinimo tikslu (taikoma toms vaizdo kameroms, kuriomis stebimas maisto gamybos procesas).

Vaizdo įrašai Bendrovėje saugomi 30 dienų, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai. Tokiu atveju vaizdo įrašai saugomi iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos. Maisto gamybos proceso vaizdo įrašai saugomas 3 mėnesius.

Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso pagrindu. Apie vietas, kuriose yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų subjektai informuojami įspėjamaisiais ženklais.

Vaizdo duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Prieigą prie vaizdo įrašų taip pat gali turėti apsaugos paslaugas teikiančios bendrovės.

Sankcijas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas

Laikydamiesi sankcijas numatančių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų, tikriname, ar galime su fiziniais ir juridiniais asmenimis bendradarbiauti ir turėti verslo santykių. Šiuo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis kaip kontrahentų ar jų vadovų, akcininkų ar naudos gavėjų vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, informacija apie sankcijų taikymą. Šiuos duomenis gauname iš potencialių kontrahentų, taip pat tikriname nacionalinėse ir tarptautinėse duomenų bazėse, kituose viešai prieinamuose šaltiniuose. Esame pasitelkę paslaugų teikėją, atliekantį duomenų patikrą. Duomenų valdytojas yra Bendrovė, su kuria potencialus kontrahentas gali turėti verslo santykių.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas

Jeigu į bendrovės elektroninį paštą ar kitokiu būdu mūsų bendrovei pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, paklausimo ar atsiliepimo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį,

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, kuriai pateikėte skundą, paklausimą ar atsiliepimą.

Komunikacija elektroniniu paštu

Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Jeigu komunikaciją su Bendrovėmis vykdote kaip įmonių, su kuriomis turime arba galime turėti sutartinius santykius, darbuotojai, Jūsų duomenų elektroninės komunikacijos metu pateiktų duomenų tvarkymo pagrindas gali būti teisėtas interesas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys taip pat tvarkomi vidaus administravimo tikslu.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir tvarkyti kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, vidaus taisyklių įgyvendinimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu yra Bendrovė, su kurios darbuotoju arba kitokiu atstovu komunikuojate.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

AB „Kauno grūdai“ interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

 • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
 • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;
 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

AB „Kauno grūdai“ interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

1P_JAR Šis slapukas naudojamas rinkti interneto svetainės statistiką ir sekti konversijų kiekius
4click Šis slapukas rodo informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi interneto svetaine
AID Šis slapukas rodo informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi interneto svetaine
APISID, HSID, NID Google priskiria slapukus bet kurioje interneto svetainėje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukų. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.
CONSENT Google Analytics slapukas, kurio tikslas yra sesijos įgalinimas
JSESSIONID Newrelic slapukas, kurio tikslas yra našumo stebėsena.
PHPSESSID Šis slapukas leidžia pateikti tekstą per interneto svetainę.
SAPISID  Šis slapukas padeda rodyti „YouTube“ vaizdo įrašus
SID Slapukas įgalina pagrindines „YouTube“ vaizdo įrašų funkcijas. Jie naudojami tik puslapiuose, kuriuose yra „YouTube“ vaizdo įrašai.
SIDCC Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos.
SSID  Šis slapukas leidžia išsaugoti lankytojo pasirinkimus naudojantis Google maps
__utma Šis nuolatinis slapukas parodo, kiek kartų interneto svetainėje apsilankė lankytojas, koks buvo pirmojo ir paskutinio apsilankymo laikas.
__utmz Šis slapukas parodo, kokią paieškos svetainę naudoja lankytojas, iš kokios svetainės atėjo į mūsų interneto svetainę, kokius paieškos žodžius naudojo.
_hjIncludedInSample Šis slapukas rodo naudojimosi interneto svetaine informaciją.

 

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra AB „Kauno grūdai“.

Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu AB „Kauno grūdai“ turi šias paskyras:

 • tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.

Be to, tam, kad galėtume patikrinti asmens duomenų ir informacijos teisingumą, teikti prekinį kreditą, atlikti mokumo ir finansinės rizikos įvertinimą bei valdyti įsiskolinimą, atlikti kitus sutarties vykdymui reikalingus veiksmus, toliau išvardintus Jūsų asmens duomenis galime rinkti iš trečiųjų asmenų: turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, kiti nekilnojamojo turto registro duomenys, turto areštų aktų registro duomenys, Centrinės hipotekos įstaigos turimi duomenys, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro, LLR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, Ūkinių gyvūnų registro duomenys, Gyventojų registro duomenis, kiti VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ turimi duomenys, UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojami duomenys, Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazės, kitų valstybės ir savivaldybių, jų įstaigų registruose ir informacinėse sistemose esantys, taip pat privačių bendrovių viešuose rinkmenose administruojami duomenys.

Duomenų valdytojas, atsakingas už šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis, yra Bendrovė, su kuria yra sudaroma sutartis.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos bei kitokių paslaugų teikėjams ir subrangovams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms bei skolų pirkėjams ir perėmėjams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms,  teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms bei kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Bendrovės priklauso AB „Linas Agro Group“ įmonių grupei, todėl Jūsų duomenis vidaus administravimo tikslu teisėto intereso pagrindu galime perduoti AB „Linas Agro Group“ įmonių grupės viduje. Įmonių grupės struktūra ir jos pasikeitimai pateikiami: https://www.linasagrogroup.lt/apie-mus/grupes-struktura/.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti mūsų turimų duomenų netikslumus;
 • teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais;
 • teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas arba duomenys nebūtų tvarkomi;
 • teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums davus sutikimą arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kaip tai numato Reglamento 21 straipsnis, ypač tuo atveju, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu tokį sutikimą esate davę;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius).

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis:  duomenu.apsauga@kggroup.eu arba pateikti/atsiųsti Bendrovės, į kurią norite kreiptis, adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.

Informaciją apie AB „Linas Agro Group“ įmonių grupės atliekamą asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia: https://www.linasagrogroup.lt/wp-content/uploads/2013/03/1.-LAG-Privatumo-politika_2022-05-30.pdf. Šioje politikoje paminėtais atvejais AB „Kauno grūdai“ yra bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytomis kitomis grupės bendrovėmis.

Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 30 d.